Sunday, 27 January 2013

स्‍थानिक‍ संस्‍था कर दर मंजूरी अधिसूचना

लातूर महानगरपालिका करीता स्‍थानिक संस्‍था कर वसुली संदर्भात 

शासनाने दिनांक 12 ऑक्‍टोंबर 2012 च्‍या अधिसूचनेद्वारे दर मंजूर  

केलेले आहेत त्‍याचा तपशील अनुसूची क मध्‍ये दर्शविला आहे .

 काही मालास स्‍थानिक संस्‍था करापासून सूट प्राप्‍त झाली त्‍याचा 

तपशील अनुसूची ख मध्‍ये दर्श‍िविलेला आहे.


सदरची माहिती खालील लिक्‍स मधुन डाऊनलोड करावी. स्‍थानिक‍ संस्‍था कर दर मंजूरी अधिसूचना


No comments:

Post a Comment