Tuesday, 23 December 2014

लातूर शहर मनपाच्‍या नवीन संकेतस्‍थळा बाबत...

लातूर शहर महानगरपालिकेने  www.mclatur.org  या नावाचे

 संकेतस्‍थळ कार्यान्‍वीत झालेले आहे. 

 सदर संकेस्‍थळावर  लातूर शहर मनपा संबधी विविध माहिती , 

जन्‍माची नोंद , मृत्‍युची नोंद ,नागरी समस्‍या संबधी तक्रार , मालमत्‍ता 

कराचा ऑनलाईन भरणा या सारख्‍या सेवा उपलब्ध आहेत.  

तरी याची सर्व नागरीकांनी नोंद घ्‍यावी, हि विनंती.  

1 comment: